प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 मिति २०८१ जेष्ठ ९ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृतस्तर छैठौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

मिति २०८१ जेष्ठ ९ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृतस्तर छैठौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

2 मिति २०८१ जेष्ठ ८ र ९ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

मिति २०८१ जेष्ठ ८ र ९ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका सहायकस्तर पाँचौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

3 मिति २०८१ जेष्ठ ९ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृतस्तर सातौं, आठौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

मिति २०८१ जेष्ठ ९ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा कार्यरत विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका अधिकृतस्तर सातौं, आठौं तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

4 मिति २०८१ जेष्ठ ४ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेशको स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

यस कार्यालयको मिति २०८१ जेष्ठ ४ गतेको निर्णयानुसार कोशी प्रदेशको स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुको सरुवा सूची

5 यस कार्यालयको मिति २०८०।१२।०१ को निर्णयानुसार अन्तर मन्त्रालय सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०८०।१२।०१ को निर्णयानुसार अन्तर मन्त्रालय सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

6 यस कार्यालयको विभिन्न मितिमा भएको निर्णयानुसार सरुवा/कामकाज भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको विभिन्न मितिमा भएको निर्णयानुसार सरुवा/कामकाज भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

7 यस कार्यालयको मिति २०७८-१२-०१ देखि २०७८-१२-१५ सम्म भएका सरुवा, कामकाज, काजफिर्ता तथा पदस्थापन भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०७८-१२-०१ देखि २०७८-१२-१५ सम्म भएका सरुवा, कामकाज, काजफिर्ता तथा पदस्थापन भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

8 यस कार्यालयको मिति २०७८।११।२२ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०७८।११।२२ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

9 यस कार्यालयको मिति २०७८।११।१६ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

यस कार्यालयको मिति २०७८।११।१६ को निर्णयानुसार सरुवा भइ खटिएका कर्मचारीहरुको विवरण

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.