प्रदेश सरकार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
कोशी प्रदेश, विराटनगर
Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी थप पढ्नुहोस्
1 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५    

2 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५    

3 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन,२०७५

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन,२०७५    

4 प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५

प्रदेश नं. १ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७५    

5 प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५

प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) ऐन,२०७५    

6 सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५

सामाजिक विकास संस्था ऐन,२०७५    

7 विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५

विपद् व्यवस्थापन ऐन,२०७५    

8 अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५    

9 जिल्ला सभा ऐन,२०७५

जिल्ला सभा ऐन,२०७५    

10 प्रदेश रेडियो,एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५

प्रदेश रेडियो,एफ.एम. र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी ऐन,२०७५    

11 प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५

प्रदेश विनियोजन ऐन,२०७५    

12 आर्थिक ऐन,२०७५

आर्थिक ऐन,२०७५    

13 मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५

मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम,कर्तव्य,अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन,२०७५    

14 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन,२०७५    

15 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७५    

16 प्रदेश नं‍. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन,२०७५

प्रदेश नं‍. १ आकस्मिक कोष संचालन ऐन,२०७५    

17 जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५

जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन २०७५    

18 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन, २०७५    

19 गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन¸ २०७५

गाउँ सभा र नगर सभा संचालनको लागि व्यवस्था गर्न बनेको ऐन¸ २०७५    

20 प्रदेश नं एक विनियोजन ऐन¸ २०७४

प्रदेश नं एक विनियोजन ऐन¸ २०७४    

21 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन    

22 प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको ऐन

प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण गर्न बनेको ऐन    

23 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन,२०७४    

24 गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५    

25 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. कोशी प्रदेश, नेपाल.